Junoz

Výskum

Náš výskum má za cieľ prispieť k rozvoju inovácií v oblasti bezpečnosti stavebných konštrukcií s využitím moderných technológií. Zameraný je na simulácie, vývoj softvéru, hodnotiacich metód s uplatnením kombinácie experimentálneho sledovania špecifických podmienok v laboratórnych podmienkach s overovaním in situ a vytvorenie databázových nástrojov.

Výskum má perspektívu v oblasti smart city v rámci štátnej koncepcie Slovenska na tému Priemysel 4.0 s cieľom zberu dát z priemyselných objektov a domácností na ich energetickú optimalizáciu a bezpečnosť.

Priemyselný výskum je smerovaný do inovácií hodnotenia stavebných objektov s cieľom aplikovaného výskumu a inovácií v spoločenstve. Budúcimi používateľmi výskumu sú prevádzkovatelia priemyselných objektov, dozorné orgány a vyššie územné celky. Výstupom výskumu je zvýšenie bezpečnosti priemyselných stavebných objektov, ako sú elektrárne, vodné stavby, výrobné prevádzky a iné priemyselné objekty, kde je potreba kontroly počas ich prevádzkovej životnosti s cieľom ochrany majetku a obyvateľstva SR.

Hodnotenie životnosti konštrukcií je potrebné najmä pri prevádzkovaní priemyselných objektov. Využívajú sa technológie technickej diagnostiky, počítačového modelovania a pravdepodobnostných prístupov. Cieľom je zabezpečiť také výstupy, ktoré umožnia technicky dokladovať, že prevádzkovateľ má k dispozícii všetky nástroje, ktoré umožnia zaistiť požadované bezpečnostné funkcie priemyselného objektu.

Na základe výsledkov meraní je vykonané komplexné hodnotenie kvality stavebného objektu pomocou softvéru Mathcad. Životnosť stavebného objektu je stanovená na základe stanovení životnosti všetkých stavebných častí objektu. V závere sa definujú nápravné opatrenia pre bezpečnú a ekonomickú prevádzku.

Na ukladanie údajov z kontroly a na podporu vyhodnocovania je vyvinutá databanka riadeného starnutia. Cieľom databanky je špecifikovať informačné výstupy pre rozhodovacie procesy. Súčasťou je grafický modul, kde je možné vyhľadať nájdené poruchy a interaktívnym spôsobom zadávať zistené skutočnosti. Softvérové riešenia vyvíjame v spolupráci s firmou TI8IT, ktorá má silné zázemie v riadení softvérových projektov.

Kontaktujte nás

V prípade záujmu o vypracovanie projektovej štúdie nás neváhajte kontaktovať