Junoz

Projekt EÚ 2013-2015

             

Názov projektu:
Priemyselný výskum hodnotenia životnosti a vedomostná databáza stavebných objektov

Miesto realizácie:
JUNOZ, s.r.o., J. Kollára 36, 934 05 Levice

Prijímateľ:
JUNOZ, s.r.o.

Začatie projektu:
24.1.2013

Ukončenie projektu:
20.12.2015

Výška poskytnutého príspevku:
93 714,18 €

Projekt prispel k rozvoju priemyselného výskumu a inovácií v oblasti bezpečnosti stavebných konštrukcií s využitím moderných technológii.  Výskum bol zameraný na vývoj hodnotiacich metód sledovania životnosti stavebných konštrukcií s uplatnením kombinácie experimentálneho sledovania špecifických podmienok v laboratórnych podmienkach s overovaním in situ a vytvorenie databázových nástrojov. Taktiež podporil získanie nových zákaziek pre spoločnosť.

Priemyselný výskum bol smerovaný do inovácií hodnotenia stavebných objektov s cieľom aplikovaného výskumu a inovácií v spoločenstve. Užívateľmi výskumu sú členovia komunity v oblasti stavebných konštrukcií, prevádzkovatelia priemyselných objektov, dozorné orgány a vyššie územné celky. Výstupom výskumu bolo zvýšenie bezpečnosti priemyselných stavebných objektov ako sú elektrárne (jadrové, tepelné, vodné), vodné stavby (priehrady a hrádze), výrobné prevádzky a iné priemyselné objekty, kde je potreba kontroly počas ich prevádzkovej životnosti s cieľom ochrany majetku a obyvateľstva SR.

Využitím výstupov projektu je aplikácia priemyselného výskumu na stavebné objekty. Cieľom projektu bolo vykonávanie prieskumov konkrétnych stavieb.  Údaje o stave budov bude potrebné časom zhromažďovať, archivovať a vyhodnocovať. Preto bolo nevyhnutné zadefinovať ústrednú databázu. Úlohou databáz bolo sústreďovanie údajov, ich analýza, vyhodnotenie a predkladanie záverov ďalšieho postupu.

Udržateľnosť projektu vyplýva z využiteľnosti výsledkov projektu pri ďalších zákazkách, kde implementujeme v projekte vytvorené databázové nástroje na hodnotenie bezpečnosti priemyselných stavebných objektov a tiež novú technológiu technickej diagnostiky s maximálnym využitím monitorovacích systémov. K udržateľnosti výsledkov projektu významne prispieva získaná odbornosť zamestnancov zúčastnených na výskumnom projekte.

Špecifické ciele výskumu:

  • Vyvinúť metodiku trvalého hodnotenia čerpania životnosti, ktorá bude využívať pre tento účel koncipovaný databázový systém s maximálnym využitím monitorovacích systémov
  • Stanoviť optimálne spôsoby zvyšovania bezpečnosti priemyselných stavebných objektov s využitím moderných technológií technickej diagnostiky. Analyzovať súčasný systém monitorovania z hľadiska ich bezpečnostného stavu a skompletizovať systémy o najnovšie poznatky v oblasti diagnostikovania procesov starnutia
  • Vytvoriť nástroje na hodnotenie bezpečnosti. Špecifikovať vstupné, výstupné dáta a kritéria pre hodnotenie životnosti stavebných častí dôležitých pre bezpečnosť