Junoz

V súčasnosti, keď rastie konkurencia, sa spoločnosť rozhodla zabezpečiť diferenciáciu na trhu prostredníctvom viacerých osvedčení a certifikátov, vďaka ktorým dokáže zabezpečiť realizáciu zákazky od začiatku až po realizáciu.

Vzhľadom na to, že spoločnosť JUNOZ, s.r.o., doposiaľ vždy vyhovela externému auditu Slovenských elektrární, a.s. je držiteľom Osvedčenia o vykonaní externých auditov Osvedčenia o kvalifikácii pre SE.

Úspešný riešiteľ projektových dokumentácií, ktorý je schopný spĺňať náročné požiadavky Slovenských elektrární, sa dokáže rýchlo adaptovať na akékoľvek kvalitatívne nároky zo strany objednávateľa.

Silným pilierom spoločnosti, ktorý zabezpečuje jej stabilitu a kvalitu na trhu, je projekčný tím zložený z expertov vlastniacich autorizačné pečiatky Slovenskej komory stavebných inžinierov v kategóriách:

  • inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb,
  • inžinier pre pozemné stavby,
  • inžinier pre inžinierske stavby,
  • inžinier pre statiku stavieb,
  • inžinier pre stavebné konštrukcie,
  • inžinier pre komplexné priemyselné stavby.

Vo svojom portfóliu spoločnosť ponúka aj vedomosti a skúsenosti medzinárodného projektanta zváraných konštrukcií, ktorý absolvoval odborné skúšky vo Výskumnom ústave zváračskom, špecialistov požiarnej ochrany a špecialistov posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Členovia tímu spoločnosti neustále zvyšujú svoju odbornú spôsobilosť absolvovaním doplnkového vzdelania a účasťou na zahraničných konferenciách.

V roku 2014 spoločnosť požiadala podľa § 129 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, o zápis do zoznamu podnikateľov. Vďaka registrácii v zozname podnikateľov si spoločnosť rozšírila oblasť ponuky služieb.

V roku 2016 zabezpečila zamestnancom rozšírenie odborných vedomostí v oblasti radiačnej ochrany, a tým získala osvedčenie o odbornej spôsobilosti činnosti externého dodávateľa služieb v kontrolovanom pásme vydané Úradom pre verejné zdravotníctvo SR.

Spoločnosť má ďalej nasledujúce certifikáty pre oblasť NDT:

  • UT,
  • PT,
  • UTT,
  • VT.

Registrácia spoločnosti na Úrade pre verejné obstarávanie preukazuje automatické splnenie podmienok pre verejné obstarávanie. Výpis zo zoznamu podnikateľov je možné zobraziť  TU.