Junoz

Jedným z významných faktorov, ktoré ovplyvňujú konkurencie schopnosť spoločnosti JUNOZ, s.r.o., je zavedenie IMS (integrovaného manažérskeho systému) od začiatku až po realizáciu.

Spoločnosť má vypracovaný komplexný dokument obsahujúci opis existujúcich činností, procesov a vzťahov v rámci externého aj interného prostredia. Príručka integrovaného manažérskeho systému definuje procesy a postupy v oblasti kvality, environmentu a bezpečnosti práce.

Vďaka využívaniu IMS pôsobí spoločnosť v prostredí B2B presvedčivejšie a garantuje kvalitu najvhodnejšieho a najbezpečnejšieho riešenia podporovanú mnohými odbornými a technickými spôsobilosťami a vybavením.

Jednotlivé systémy manažérstva IMS boli certifikované renomovanou certifikačnou spoločnosťou SGS.

Certifikácia platí pre nasledujúce oblasti:

  • inžinierske služby,
  • projektovanie,
  • pevnostné výpočty,
  • technické audity budov,
  • nedeštruktívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly,
  • výskum a vývoj v oblasti stavebných konštrukcií,
  • hodnotenie životnosti a starnutia stavebných konštrukcií a technologických zariadení.

V súčasnosti, keď rastie konkurencia, sa spoločnosť rozhodla zabezpečiť diferenciáciu na trhu prostredníctvom viacerých osvedčení a certifikátov, vďaka ktorým je spoľahlivým dodávateľom od predprojektovej prípravy až po koniec realizácie.

Spoločnosť vyhovela kritériám Slovenských elektrární ako kvalifikovaný dodávateľ jednotlivých dodávok ovplyvňujúcich prevádzku a bezpečnosť vrátane jadrovej bezpečnosti.

Spoločnosť je zaradená medzi kvalifikovaných dodávateľov pre oblasti:

  • projektovanie strojno-technologického návrhu,
  • projektovanie stavebného návrhu,
  • projektovanie elektrického návrhu.

Spoločnosť JUNOZ, s.r.o., doposiaľ vždy vyhovela externému auditu Slovenských elektrární, a.s.

Úspešný riešiteľ projektových dokumentácií, ktorý je schopný spĺňať náročné požiadavky Slovenských elektrární, sa dokáže rýchlo adaptovať na akékoľvek kvalitatívne nároky zo strany objednávateľa.