Junoz

Inžinierska činnosť

JUNOZ, s.r.o., vykonáva inžiniering energetických zariadení a stavebných objektov vrátane pevnostných a dynamických analýz.

Špecifické zameranie:

 • tvorba výpočtových a preukazných analýz v oblasti jadrovej bezpečnosti,
 • tvorba technických zadaní k projektom s tvorbou koncepcií a štúdií realizovateľnosti k projektom elektrární,
 • inžinierske služby a analýzy pre všetky úrovne projektovej prípravy a realizácie,
 • aktualizácia dokumentácie,
 • spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia,
 • spracovanie štúdií a technicko-ekonomických návrhov,
 • odborné posudky a diagnostika,
 • technická kontrola výstavby ako nezávislá inžinierska služba,
 • autorský dozor,
 • vykonávanie činností technického dozoru,
 • inžiniering v oblasti konštrukcie vstrekovacích foriem na termoplasty,
 • tvorba a analýza harmonogramov, kontrola plnenia a vyhodnocovanie harmonogramu prác.

Výpočty a počítačová simulácia:

 • výpočet spoľahlivosti a bezpečnosti na možné havárie v dôsledku účinku extrémnych vplyvov prostredia a klimatických vplyvov,
 • statické a seizmické výpočty,
 • pevnostné výpočty a hodnotenie integrity zariadení,
 • počítačová simulácia a optimalizácia technologických procesov vstrekovania termoplastov,
 • výpočty tepelných a elektromagnetických polí,
 • technické poradenstvo v oblasti aplikovanej mechaniky.

Pracujeme na projektoch vo všetkých fázach od koncepcie cez plánovanie, výstavbu až po uvedenie do prevádzky.

Kontaktujte nás

V prípade záujmu o vypracovanie projektovej štúdie nás neváhajte kontaktovať