Junoz

Technický audit

Technický audit zahŕňa proces systematických kontrol, analýz a hodnotení jednotlivých charakteristík stavebného objektu. JUNOZ, s.r.o., má rozsiahle skúsenosti s technickými auditmi na rôznych projektoch.

Audity boli vykonané pre rôzne stupne projektu od prípravy štúdií až po posúdenie technického stavu existujúcich objektov. Posudzované objekty zahŕňali priemyselné objekty, kancelárske budovy, hotely, nákupné strediská, skladové areály.

Audit zahŕňa detailné technické hodnotenie objektu, posúdenie stavu technických zariadení budovy, nosných a nenosných konštrukcií, základov, povrchov, fasád, striech, stavebných detailov atď. vrátane návrhu nápravných opatrení s plánom údržby a odhadom investičných nákladov. Naše služby zahŕňajú aj posúdenie požiarnej bezpečnosti a ekologické posudky. Počas procesu prieskumu objektu sa môžu zistiť poruchy a nedostatky na objekte, ktoré by mohli mať vplyv na stav objektu počas jeho životnosti.

Výhody vykonania technického auditu:

 • pochopenie aktuálneho stavu objektu,
 • posúdenie vhodnosti objektu na stanovené použitie,
 • objasnenie celkových finančných nárokov,
 • poskytnutie základu na stanovenie ceny objektu.

Technický audit a jeho hlavné časti správy:

 • celkový opis objektu,
 • architektonická a stavebná časť,
 • statika,
 • technické vybavenie objektov,
 • inžinierske stavby,
 • kontrolné merania s protokolmi,
 • vonkajšie plochy,
 • environment,
 • zoznam použiteľných a nepoužiteľných stavebných konštrukcií,
 • nápravné opatrenia,
 • plán údržby,
 • rozpočet nákladov.

Jednotlivé činnosti technického auditu môžeme poskytnúť aj nezávisle. V prípade záujmu o poskytnutie ďalších informácií nás neváhajte kontaktovať.

Kontaktujte nás

V prípade záujmu o vypracovanie projektovej štúdie nás neváhajte kontaktovať